Skip to main content

Missie en visie

Missie

De stichting PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig Protestants-Christelijk basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus. Wij brengen onze identiteit tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers. Wij verwelkomen ouders/verzorgers en leerlingen die zich thuis voelen bij onze manier van werken en leven.

Visie

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Wanneer kinderen zich op deze manier kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf tevoorschijn kunnen laten komen, leren zij om niet alleen voor zichzelf te leven, maar van betekenis te zijn voor anderen. Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken zullen kinderen op de scholen van de PCPO in een sfeer van geborgenheid moeten kunnen opgroeien. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.

Koersplan

In ons koersplan worden de beleidsuitgangspunten en doelen geformuleerd waaraan wij als stichting in de komende vier jaar, in alle geledingen en op alle scholen willen werken. Het is tot stand gekomen na een intensieve dialoog met diverse betrokkenen.

Bekijk de interactieve praatplaat

Identiteit

Levensbeschouwelijk

– Wij willen onze leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel als Gods woord en de daarop gebaseerde christelijke waarden en normen.
– Onze identiteit brengen wij tot uiting in ons lesgeven en in het omgaan met elkaar: kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers.

Pedagogisch

– Wij creëren een veilige, sfeervolle en uitdagende werk- en leeromgeving, waarin structuur geboden wordt en leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.
– Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige mensen.

Didactisch

– Wij bieden gedegen onderwijs t.a.v. kennis en vaardigheden van onze leerlingen.
– Aandacht voor de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen vinden wij erg belangrijk.

Maatschappelijk

– Onze scholen staan midden in de samenleving  en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen.
– Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.

Code voor goed bestuur

De PCPO Krimpenerwaard is aangesloten bij de PO-Raad en onderschrijft de door de sector vastgestelde Code voor Goed Bestuur. De uitgangspunten voor goed bestuur die in de code zijn vermeld, worden nageleefd. De stichting is eveneens aangesloten bij Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Het stichtingsbestuur bestaat uit een bestuurder die alle bestuurstaken uitvoert. De Raad van Toezicht oefent de toezichthoudende rol uit.

Het bestuur van de stichting legt verantwoording af door middel van een jaarverslag dat via de website beschikbaar wordt gesteld aan alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

Extern toezicht wordt door de Inspectie van het Onderwijs uitgeoefend namens de Rijksoverheid. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u elke school opzoeken en de opbrengsten van de scholen van de PCPO Krimpenerwaard bekijken. Hier vindt u ook het bestuursverslag van het inspectiebezoek van september 2019.